PSMarket.ee võimaldab Portaali kasutajatel osta, müüa või vahetada konsoolimängudega seonduvaid uusi ja kasutatud asju ning teenused.

PSMarket.ee töötleb kasutajate isikuandmeid vastavalt AS-i Eesti Meedia poolt Eesti Meedia kontsernile kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: https://www.eestimeedia.ee/isikuandmete-tootlemise-uldpohimotted/) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab PSMarket.ee Portaalis küpsiseid vastavalt AS-i Eesti Meedia poolt Eesti Meedia kontsernile kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: https://www.eestimeedia.ee/eesti-meedia-kupsiste-kasutamise-tingimused/).

PSMarket.ee kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Portaalis registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Portaali teenuste kasutamisel (pakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja poolt Portaalis avaldatud aktiivsed/mitteaktiivsed, ootel, aegunud kuulutused;
  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed, näiteks Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega, kasutajatoe osutamisel kogutavad kontaktandmed, kasutaja poolt salvestatud otsingud ja tellitud teavitused või lemmikuna tähistatud kuulutused.

Isikuandmete avaldamine PSMarket.ee’le on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Portaalile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa PSMarket.ee kasutajale teenust osutada.

PSMarket.ee töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Portaali kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Portaali kasutaja poolt PSMarket.eeäle antud nõusoleku alusel;
  • PSMarket.ee’le kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • PSMarket.ee õigusliku huvi alusel. Näiteks on PSMarket.ee’l õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

PSMarket.ee kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

PSMarket.ee kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. PSMarket.ee võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, Eesti Meedia kontserni kuuluvatele teistele ühingutele.

Lisaks võib PSMarket.ee edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on PSMarket.ee’l õigus kasutada müügikuulutuses avaldatud Isikuandmeid mõnes muus PSMarket.ee’le kuuluvas müügi- või oksjoniportaalis.

PSMarket.ee on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus PSMarket.ee administraatori e-posti aadressile admin@psmarket.ee